Rss Feed Facebook button Linkedin button
Welkom bij van Eijsden
Zoeken naar:

Thermografische inspectie.
Verplichte inspecties en thermografische inspectie.
De zorg voor veilige installaties die alle werkgevers vanuit de Arbo-wet krijgen opgelegd, verplichten hen de veiligheidsinspecties van NEN-EN 50110 & NEN 3140 uit te voeren.
WTA van Eijsden kan voor u deze inspecties uitvoeren in combinatie met thermografische inspectie. Beide inspecties richten zich op veiligheid en bedrijfszekerheid van elektrotechnische installaties. Onterecht wordt wel gedacht dat de spanningsloze metingen uit de NEN 3140 vervangen kunnen worden door het uitvoeren van een thermografische inspectie.
Thermografisch inspectie is een methode om de brandveiligheid en bedrijfszekerheid van procesinstallaties of werktuigbouwkundige installaties te onderzoeken. De meest tot de verbeelding sprekende preventietoepassing is wellicht het voorkomen van brand in elektrische installaties door het thermografisch “scannen” van schakelen verdeelinrichtingen. Wel dient te worden bedacht dat de inspectie een momentopname is van de betreffende installatie. Periodieke herhaling van de thermografische inspectie is daardoor noodzakelijk indien het belang van het preventieve karakter van de inspectie is onderkend. Het is ook niet voor niets dat veel schadeverzekeraars van de verzekerde verlangen dat zij elektrische installaties periodiek thermografisch (laten) inspecteren.
De voordelen in het kader van brandveiligheid zijn duidelijk maar ook op het vlak van bedrijfszekerheid is met behulp van thermografie veel winst te boeken. Van een periodieke uitvoering gaat een preventieve werking uit die u enerzijds helpt bij uw onderhoudstaak en anderzijds een invulling geeft aan uw arbowettelijke verantwoordelijkheden.
Wat houdt een thermografische inspectie in?
Bij een thermografische inspectie wordt van de te onderzoeken objecten of voorwerpen de temperatuur bepaald. Hierdoor kan op uiterst snelle en adequate wijze de temperatuur worden bepaald van een oppervlak of
onderdeel. Tijdens de inspectie wordt er een thermografische foto en als referentiebron een normale digitale kleurenfoto van het onderzochte object gemaakt.
Een zeer belangrijk voordeel van het “scannen” met een thermografisch systeem is dat de meting wordt uitgevoerd zonder dat er direct contact is tussen het te onderzoeken object en het meetsysteem. Hierdoor is het
systeem bij uitstek geschikt voor metingen aan moeilijk bereikbare of spanningsvoerende objecten of objecten in gevaarlijke omgevingen. Een bijkomend voordeel is dat er geen productstagnatie optreedt.
De belangrijkste voordelen van thermografie zijn:
– Een preventieve in plaats van correctieve toepassing, hetgeen bijdraagt aan de veiligheid en bedrijfszekerheid.
– Inspecties op periodieke basis kunnen gebruikt worden om trends vast te leggen en onderhoudsacties te voorspellen, hierdoor wordt efficiency gekoppeld aan de effectiviteit van de onderhoudswerkzaamheden.
– Uitvoering van de inspectie vindt plaats zonder onderbreking van het primaire bedrijfsproces.
– De methodiek is kostenbesparend.
– De geproduceerde meetresultaten en beelden geven een heldere en inzichtelijke weergave in de problematiek.
Thermografische inspecties kunnen worden toegepast ten behoeve van:
Elektrotechnische installaties en systemen:
Temperatuurafwijkingen, overbelasting en de daarmee gepaard gaande kans op storing en zelfs brand, kunnen gevisualiseerd worden. Warmteontwikkeling in elektrotechnische installaties ontstaat door: veroudering van de verbindingen, corrosieve werking van de omgeving, slechte verbindingen (door vuil of trilling), wijzigingen in installatie of ontwerp en overbelasting. Aan de hand van thermografische inspectie kan geconstateerd worden dat een losse elektrische verbinding oververhitting veroorzaakt.
Werktuigkundige installaties en systemen:
Excessieve slijtage in machines en aandrijvingen, door bijvoorbeeld lagerschade en/of foutieve uitlijning, kunnen inzichtelijk gemaakt worden zonder dat de installatie hoeft te worden gedemonteerd.
Koelsystemen en rookgaskanalen:
Het opsporen van koudebruggen in koelsystemen en rookgaskanalen, waardoor externe respectievelijk interne condensatie kan worden voorkomen.
Energiemanagement:
Isolatiegebreken en koude- en warmtestromen, die onnodige energieverliezen veroorzaken in gebouwen, worden zichtbaar.
Productieprocessen:
Waarbij temperatuurverschillen in warmte- en koudetoepassingen de kwantiteit of kwaliteit van het productieproces beïnvloeden.
Metingen:
De metingen kunnen plaatsvinden bij oppervlakken met een minimum temperatuur van 0°C en een maximum temperatuur van 250°C. De beste resultaten worden verkregen indien de metingen plaatsvinden op een afstand van enkele meters. De metingen kunnen zowel binnenshuis als buitenshuis worden verricht. Metingen in de buitenlucht (b.v. gevelisolatiemetingen) dienen bij voorbaat bij zwaar bewolkt weer of in de avond of nacht plaats te vinden, anders kunnen reflecties van de zon of maan de betrouwbaarheid van de metingen beïnvloeden.
In verband met bevoegdheden en verantwoordelijkheden zal de uitvoering vaak plaats moeten vinden onderbegeleiding van de opdrachtgever.